برای قبولی در تکمیل ظرفیت رشته پزشکی دانشگاه آزاد 96 حتما باید از تراز قبولی آخرین نفر قبول شده در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 95-96 اطلاع داشته باشید و تراز قبولی در هر رشته محل را به طور دقیق مطالعه نمایید.برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر بروید.


تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶

تراز قبولی در رشته پزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶

تراز قبولی ظرفیت مازاد رشته پزشکی دانشگاه آزاد 96

آخرین رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد