برای اطلاع از اخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت شیمی کاربردی دانشگاه آزاد 96 به لینک زیر بروید.


تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته شیمی کاربردی دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی در رشته شیمی کاربردی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

آخرین تراز قبولی رشته شیمی کاربردی 96

تراز قبولی ظرفیت مازاد رشته شیمی کاربردی دانشگاه آزاد