برای اطلاع از قبولی تکمیل ظرفیت رشته مهندسی بهداشت محیط زیست دانشگاه آزاد با سهمیه بسیج و قبولی در تکمیل ظرفیت رشته مهندسی بهداشت محیط زیست دانشگاه آزاد با سهمیه ایثارگران به لینک زیر بروید.


تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته مهندسی بهداشت محیط زیست دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی در رشته مهندسی بهداشت محیط زیست تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی ظرفیت مازاد رشته مهندسی بهداشت محیط زیست دانشگاه آزاد 96

آخرین تراز قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط زیست