از آنجایی که معیار قبولی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد تراز می باشد. برای قبولی در تکمیل ظرفیت رشته دارو سازی دانشگاه آزاد 96 به لینک زیر مراجعه کنید.


تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته دارو سازی دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی در رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

آخرین تراز قبولی رشته دارو سازی 96

آخرین رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد