برای اطلاع از قبولی تکمیل ظرفیت رشته شیمی دارویی دانشگاه آزاد با سهمیه بسیج و قبولی در تکمیل ظرفیت رشته شیمی دارویی دانشگاه آزاد با سهمیه ایثارگران به لینک زیر بروید.


تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته شیمی دارویی دانشگاه آزاد96

تراز قبولی در رشته شیمی دارویی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد96

آخرین تراز قبولی رشته شیمی دارویی 96

تراز قبولی ظرفیت مازاد رشته شیمی دارویی دانشگاه آزاد