برای اطلاع از قبولی تکمیل ظرفیت رشته بهداشت عمومی دانشگاه آزاد با سهمیه بسیج و قبولی در تکمیل ظرفیت رشته بهداشت عمومی دانشگاه آزاد با سهمیه ایثارگران به لینک زیر بروید.


تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته بهداشت عمومی دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی در رشته بهداشت عمومی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

آخرین تراز قبولی رشته بهداشت عمومی 96

تراز قبولی ظرفیت مازاد رشته بهداشت عمومی دانشگاه آزاد